.

                         

ÜLKEMİZ MÜSLÜMANLARINA İSLAM ALEMİ VE TÜM DÜNYA MÜSLÜMANLARINA ÇAĞRI

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu*

 

Muhterem kardeşlerim,

her şeyden önce sizleri yani tüm dünya Müslümanlarını selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

İkinci olarak da bugün bizim en çok muhtaç olduğumuz şey bilgi sahibi olmamız ve İslam'ı bilmemizdir. Biz hem Müslümanız diyoruz ve hem de İslam'ı bilmiyoruz. Böyle bir kargaşa ve karışıklık asla olamaz.

Allah Kuran’da “Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa 4/ 136) buyuruyor. Bu demektir ki, imanınızda sabit olun ve hatta sadece imanla da olmaz. Siz hepiniz topluca barış düzenine giriniz. (Bakara 2/ 208)

Allah, bize yol gösterici olarak (Bakara 2/ 2) indirdiği Kuranda Siyonist Yahudilerle Allah'a şirk koşan müşriklerin, müminlere-Müslümanlara amansız bir düşman olduğu bildirilmektedir. (Maide 5/ 82) Nuh, Hud, Salih, Lut (Hud 11/ 89) ve İbrahim (Hac 22/ 43) peygamberler hep kendi milletlerine özel gönderilmişlerdir. Onun için de ey, kavmim, ey milletim ve ey vatandaşlarım demişlerdir. Hz Muhammed ise uyarıcı ve müjdeleyici olarak tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. (Sebe 34/ 28) Başka bir ayette de yine aynı konuda şöyle buyrulmuştur: "(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, diriltir ve öldürür. O halde, Allah'a ve Onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (Araf 7/ 158).

Ancak yine Kuranda “kavm” (millet-devlet) kelimesi kullanılarak Hz. Muhammed’in tüm insanlara peygamber olmasıyla birlikte her milletin bir yöneticisi bulunacağı haberi verilmiştir. (Ra’d 13/ 7). Böylece milletlerin devletleri olurken Kuran bize ümmet olarak Muhammed ümmetinin özelliklerinden de bahsetmektedir. Bir defa ümmet, başlarında başkanları bulunan bir topluluk demektir. (Elmalılı Elmalılı, I, 508; II, 1154) Muhammed ümmetinin özelliği ise onun vasat (orta) merkez, ve her tarafı denk, mutedil, uyumlu, ılimlı ve hayırlı bir ümmet olmasıdır. (Bakara 2/ 143; Elmalılı, I, 432) “Siz, insanlar için yaratılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz.” (A İmran 3/ 110) “Şayet iki mümin toplum bir kışkırtma ve provokasyon neticesi savaşa sürüklenirlerse aralarını bulup düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah'ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, adaletli davrananları sever.” (Hucurat 49/ 9)

Buna göre Müslümanlar arasında çıkacak her türlü problemleri bir çözüme kavuşturmak için ümmet-devletine yani imamet ve hilafet devletine ihtiyaç hatta zaruret vardır. Bütün bu ayetlerden anladığımıza göre bir Millet-devletler olduğu gibi, bir ümmet-devlet de olacaktır. Millet devletler kendi vatandaşlarının ortak işlerini şura ile çözerken; ümmet devlet de İslam ülkelerinin ortak meselelerini halledecektir. Bugün yeryüzünde İslam'ı uygulayan bir tek insan-İslam devleti bulunmadığını söylesem ve Hilafetin de 1924 yılında kaldırıldığını dile getirsem her halde bana darılmazsınız. Şimdi ey tüm dünyadaki Müslümanlar, size çağrım şudur: millet devletlerinizi kurmak ve ondan sonra da hilafet devletini de İslam birliğini sağlaması bakımından kaçınılmaz bir zaruret onun varlığını sağlamaktır. Yukarıdaki ayette Siyonist Yahudilerin ve müşriklerin mümin-Müslümanlara ne kadar azılı düşman olduklarını gördünüz. Ayrıca insanlığın çıban başı olan Şimon Perez’e karşı Sayın Başbakanımızın Davos'ta verdiği mücadeleyi de gördünüz. İşte Recep Tayyip Erdoğan sanki Peygamber sancağını almış ve yola çıkmıştır. Bu davranış, Tr, İslam alemi ve tüm dünya için çok yararlı bir iş olacaktır. Zira dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasal elbisesi artık eskimiştir; bunun yenilenmesi gerekir. Bu evrensel elbiseyi de İslam alimleri başta olmak üzere tüm Müslüman sosyal bilimcilerle beraber kuracaklardır. İşte bu duygu ve düşüncelerle ben herkesi bu yiğit siyasetçiye destek vermeye çağırıyorum. Kurtuluşumuzun yolunun bu ve böyle olduğuna inanıyorum.


*DEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi


 

emailrol.gif (21439 bytes)

arrow1b.gif (1866 bytes)

.